Loading...

Deklaracja

Home / Deklaracja

Deklaracja dostępności http://www.zozbelmed.pl/

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BELMED" W BELSKU DUŻYM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zozbelmed.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niezgodna

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Balcerowicz.
 • E-mail: info@zozbelmed.pl
 • Telefon: 486611269

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik SPZOZ "BELMED"
 • Adres: ul. Szkolna 4 05-622 Belsk Duży
 • E-mail: info@zozbelmed.pl
 • Telefon: 486611269

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "BELMED" W Belsku Dużym odpowiada potrzebom osób z niepełnosprawnościami: wejście jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.  Wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej. Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. 

Formularz kontaktowy

MASZ PYTANIE ?

Zadzwoń do nas
Napisz do nas